Жалпы маалыматтар

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу бизнести
өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча Кеңеш жөнүндө

Бизнес-чөйрөсүн жана инвестициялык жагдайды жакшыртуу маселелер боюнча мамлекет менен бизнес-коомдоштуктун ортосундагы натыйжалуу сүйлөшүүлөрдү (диалогду) камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңеш түзүлсүн.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңеш жөнүндө тиркелген Жобо бекитилсин.
3. "Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн алдындагы мамлекет менен бизнестин өз ара аракети боюнча координациялык кеңешти түзүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 30-апрелиндеги УӨ № 300 тескемеси күчүн жоготту деп таанылсын.
4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын Экономика жана стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнө жүктөлсүн.

Кыргыз Республикасынын
Президенти Р.Отунбаева

 

 

 


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2010-жылдын 5-августундагы
№ 149 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу бизнести
өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча Кеңеш жөнүндө
ЖОБО


I.Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңеш (мындан ары - Кеңеш) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан координацияланган, Кыргыз Республикасында бизнес-чөйрөсүн жана инвестициялык жагдайды жакшыртуу маселелери боюнча мамлекеттик органдар үчүн сунуштамаларды жана сунуштарды иштеп чыгууну жана даярдоону жана өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүшүн тездетүү үчүн зарыл иш-чараларды ишке ашырууну камсыз кыла турган консультативдик-кеңешүү органы болуп саналат.

2. Кеңештин курамына төмөнкүлөр кирет:
мамлекеттик органдардан кызматы боюнча:
- Кыргыз Республикасынын Премьер-министри - Кеңештин төрагасы;
Кеңештин мүчөлөрү:
- Кыргыз Республикасынын Биринчи вице-премьер-министри;
- Кыргыз Республикасын экономикалык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчиси;
өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөрдөн (макулдашуу боюнча):
- эки өкүл;
бизнес-ассоциацияланган түзүмдөрдөн (макулдашуу боюнча):
Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте юридикалык жак катары катталган бизнес-ассоциацияланган түзүмдөрдүн (бизнес-ассоциациялар, клубдар, союздар, кеңештер, палаталар ж.б.) өкүлдөрү Кеңештин мүчөлөрү боло алышат;

Кеңештин катчысы.

3. Кеңештин мамлекеттик органдардын өкүлдөрү болбогон мүчөлөрүн шайлоонун жол-жобосу төмөнкү жоболордун негизинде түзүлөт.
Өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөр өз өкүлдөрүн өнүктүрүү боюнча көп тараптуу жана эки тараптуу эл аралык өнөктөштөрдөн алар аныктаган жол-жоболор боюнча сунуш кылынат.
Кеңештин катчысы Кеңештин жумушчу органынын ишин каржылаган өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштүн жол-жоболору боюнча конкурстук негизде шайланат.
Кыргыз Республикасынын бизнес-ассоциацияланган түзүмдөрү Кеңештин катчысына өздөрүнүн талапкерлерин бизнес-ассоциацияланган түзүмдөрдүн өкүлдөрүнүн арасынан сунуш кылышат.
Бизнес-ассоциацияланган түзүмдөр ошондой эле ошол бизнес-ассоциаяланган түзүмдүн ишин жана анын мүчөлөрүн, анын ичинде инвестициянын көлөмүн, ассоциациянын мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын коргоо маселелеринде ассоциация жетишкен негизги натыйжаларды жана башка көрсөткүчтөрдү мүнөздөгөн маалыматтарды берет.
Кеңештин отурумуна катышуу үчүн Кеңештин катчысы бизнес-түзүмдөрдөн бизнес-ассоциацияланган түзүмдөргө кеңештин мүчөлүгүнө талапкерлерди сунуш кылат. Кеңештин отурумунда Кеңештин мүчөлөрү - Кеңештин кароосуна коюлган маселелерди даярдоого түздөн-түз катышкан, ошондой эле коюлган маселелерди чечүүгө кызыкдар бизнес-ассоциацияланган түзүмдөрдүн өкүлдөрү катышат.
Бизнес-ассоциацияланган түзүмдөрдөн жана өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөрдөн Кеңешке мүчөлөр Кеңеш аныктаган тартипте отурумдарда орун алмаштырышат.

II. Кеңештин негизги принциптери, милдеттери, иш-милдеттери жана укуктары

4. Кеңештин ишинин негизги принциптери болуп төмөнкүлөр эсептелет:
- коом алдында жоопкерчилик;
- Кеңештин мүчөлөрүнүн тең укуктуулугу;
- бизнестин өкүлдөрү жана мамлекет үчүн ачыктык;
- иштин ачык-айкындуулугу;
- даярдалынып жаткан чечимдердин негиздүүлүгү;
- чечимдерди даярдоодо жана кабыл алууда коомдук пикирдин эсепке алынышы;
- түпкү натыйжаларды көздөгөндүк.

5. Кеңештин негизги милдети болуп Кыргыз Республикасында бизнес-чөйрөнү жана инвестициялык жагдайды жакшыртуу маселелери боюнча мамлекет менен бизнестин ортосунда сүйлөшүүлөрдүн натыйжалуулугун камсыз кылуу болуп саналат.
Ушул маселени чечүү үчүн Кеңеш төмөнкүдөй иш-милдеттерге ээ:
- өлкөдөгү бизнес-чөйрөнү жана инвестициялык жагдайды иликтөө жана талдоо жүргүзүү;
- мамлекеттик органдар үчүн төмөнкүлөр боюнча сунуштарды жана сунуштамаларды иштеп чыгуу:
бизнес-чөйрөнү жана инвестициялык жагдайды жакшыртуу;
мамлекеттин жөнгө салуу иш-милдеттерин өнүктүрүү максатында мамлекетти башкаруу системасын реформалоо;
инвестицияларды тартуунун стратегиясын жана артыкчылыктарын аныктоо;
- бизнес-чөйрөнү жана инвестициялык жагдайды жакшыртуу боюнча чараларды ишке ашыруунун жүрүшүн кароо.

6. Кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:
- өз отурумдарында бизнес-чөйрөнү жана инвестициялык жагдайды жакшыртуу маселелери боюнча мамлекеттик башкаруу органдарынын жетекчилерин угууга;
-бизнес-чөйрөсүн жакшыртуу, чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу жана пайдалануу, мамлекеттин жөнгө салуучулук иш-милдеттерин өркүндөтүү максатында мамлекеттик башкарууну реформалоо, чет өлкөлүк инвестицияларды тартуунун стратегиясын жана артыкчылыктарын аныктоо боюнча иш-чаралардын жүрүшү жөнүндө эксперттик баа берүү үчүн белгиленген тартипте мамлекеттик органдардын, башка уюмдардын адистерин жана эксперттерин, анын ичинде чет элдик адистерди жана эксперттерди тартууга;
- бизнес-чөйрөсүн жана инвестициялык жагдайды жакшыртуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты андан ары өркүндөтүү боюнча мамлекеттик органдарга тийиштүү сунуштамаларды жана сунуштарды кабыл алууга жана киргизүүгө.

III. Кеңештин ишин уюштуруу

7. Кеңештин отуруму зарылдыкка жараша, бирок кварталына бирден кем эмес жолу өткөрүлөт.

8. Кеңештин отуруму, эгерде ага Кеңештин курамынын үчтөн экиси катышкан болсо, мыйзамдуу болуп эсептелет.

9. Кеңештин чечими каралган маселелер боюнча көпчүлүк добуш менен кабыл алынат жана бизнес-чөйрөсүн жана инвестициялык жагдайды жакшыртуу, чет өлкөлүк инвестицияларды натыйжалуу тартуу жана пайдалануу маселелери боюнча мамлекеттик жана башка органдарга иштелип чыккан сунуштар же сунуштамалар менен протокол түрүндө жол жоболошотурулат. Кеңештин отурумунун протоколунун негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү чечимдери иштелип чыгышы жана кабыл алынышы мүмкүн.

10. Кеңештин алдында туруктуу же убактылуу негизде Кеңештин жумушчу органдары түзүлүшү мүмкүн. Кеңештин тиешелүү органдарын түзүү жөнүндө чечим Кеңештин мүчөлөрү тарабынан кабыл алынат.

11. Кеңештин ишинин уюштуруучулук-методикалык жана техникалык жактан камсыз кылынышы Кеңештин катчысы жетектеген Кеңештин катчылыгы, ошондой эле Кыргыз Республикасын экономикалык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан жүргүзүлөт.
Кеңештин сунуштамаларынын жана сунуштарынын аткарылышынын мониторинги Кеңештин катчылыгы жана Кыргыз Республикасын экономикалык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы тарабынан жүргүзүлөт.

12. Кеңештин катчылыгынын ишин каржылоо гранттык негизде жүргүзүлөт.

IV. Кеңештин мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

13. Кеңештин мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:
- Кеңештин отурумунда жарыш сөзгө чыгып сүйлөөгө, талкууланган маселелердин маңызы боюнча сунуштарды, сын-пикирлерди жана түзөтүүлөрдү киргизүүгө, эксперттердин кандидатураларын көрсөтүүгө, суроолорду берүүгө, маалымат берүүгө, ошондой эле ушул Жободо белгиленген тартипте Кеңештин мүчөлөрүнө берилген башка укуктардан пайдаланууга;
- Кеңеш тарабынан кабыл алынган сунуштамаларды даярдоого жана ишке ашырууга катышууга;
- Кеңештин мүчөсүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл бардык маалыматтарды алууга жана таанышууга;
- Кеңештин жумушчу органдарынын отурумдарында Кеңештин ыйгарым укуктарына кирген маселелерди талкуулоого кеңеш берүү укугу менен катышууга;
- Кеңештин ишине тийиштүү бардык маселе боюнча өз пикирин эркин билдирүүгө;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, министрликтеринин жана ведомстволорунун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын комиссияларынын жана жумушчу топторунун ишине катышууга;
- Кеңештин иши үчүн зарыл маалыматтарды алуу үчүн мамлекеттик органдарга кайрылууга жана сурап алууга.

14. Кеңештин мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:
- Кеңештин ишине, анын жумушчу органдарынын ишине жана Кеңештин кабыл алынган иш пландарынын алкагындагы иш-чараларга жеке өзү катышууга;
- жүйөлүү себепсиз катышпай калууга жол бербестен, Кеңештин иштерине катышууга;
- Кеңеште өкүлчүлүккө ээ бизнес-кызматташтыгынын позициясын билдирүүгө жана алардын чечимдерине кошулууга;
- Кеңештин башка мүчөлөрүнө Кеңеш тарабынан кабыл алынган иш пландарынын алкагында өз ишинин мазмуну, жүрүшү жана жыйынтыктары жөнүндө толук маалымат берүүгө;
- Кеңештин чечимдеринин жана сунуштарынын ишке ашырылышына көмөктөшүүгө.

V. Кеңештин катчысынын иш-милдеттери жана ыйгарым укуктары

15. Кеңештин катчысы белгиленген тартипте:
- Кеңештин иши үчүн мамлекеттик органдардан зарыл бардык маалыматтарды сурап алууга укуктуу;
- Кеңештин сунуштамаларын жана сунуштарын кароонун мониторингин камсыз кылат;
- Кеңешке баяндамаларды даярдайт, Кеңештин төрагасын жана мүчөлөрүн Кеңештин сунуштамаларын жана сунуштарын кароо жөнүндө кабардар кылат;
- бизнес-чөйрөсүн жана инвестициялык жагдайды жакшыртуу боюнча министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана ведомстволордун, бизнес өкүлдөрүнүн сунуштарын жалпылайт;
- бизнес-кызматташтыкта пайда болгон көйгөйлүү маселелерди тез арада чечүү үчүн эксперттик топторду түзүү жөнүндө өтүнүч менен тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылууга укуктуу;
- Кеңештин отурумдарын даярдоого катышат;
- Кеңештин жумушчу органын - Кеңештин катчылыгын жетектейт.

16. Кеңештин катчылыгынын иш-милдеттери, ыйгарым укуктары, түзүмү жана штаттык тизими өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде Кеңештин катчысы тарабынан аныкталат.

17. Кеңештин катчысы өзүнө тиешелүү бланкка ээ.